Korkushko, O. V., Pysaruk, A. V. and Chyzhova, V. P. (2021) “Estimation of human metabolic age using regression and neural network analysis ”, Zaporozhye мedical journal, 23(1), pp. 60–64. doi: 10.14739/2310-1210.2021.1.224883.