Slonetskyi, B. I., Tutchenko, M. I., Verbytskyi, I. V. and Kotsiubenko, V. O. (2021) “Biocompatibility of implants in planned and urgent hernia surgery”, Zaporozhye мedical journal, 23(1), pp. 152–158. doi: 10.14739/2310-1210.2021.1.224964.