Vyrva, O. Y., Holovina, Y. O., Malyk, R. V., Danishchuk, Z. M., Ashukina, N. O. and Vorontsov, P. M. (2021) “Surgical treatment of bone tumors using segmental bone allografts”, Zaporozhye мedical journal, 23(1), pp. 159–164. doi: 10.14739/2310-1210.2021.1.224965.