Korkushko, O. V. ., Antoniuk-Shcheglova, . I. A., Naskalova, S. S. ., Bondarenko, O. V. ., Hryb, . O. M. ., Shatylo, V. B. . and Koshel, N. M. . (2021) “Endotheliumprotectiv and antihypoxic properties of quercetin in elderly patients with metabolic syndrome”, Zaporozhye мedical journal, 23(2), pp. 195–201. doi: 10.14739/2310-1210.2021.2.228707.