Ohrimenko, G. I., Golovko, N. G., Grushka, V. A., Detsyk, D. A., Haidarzhi, Y. I., Podluzhniy, A. A. and Terelya, Y. V. (2016) “Laparoscopic appendectomy in surgical treatment of acute appendicitis”, Zaporozhye мedical journal, 18(3). doi: 10.14739/2310-1210.2016.3.76987.