[1]
O. I. Panasenko, N. V. Donchenko, and A. S. Hotsulya, “UV spectrophotometry of the Metronidazole”, Zaporozhye medical journal, no. 5, Nov. 2013.