[1]
O. V. Korkushko, A. V. Pysaruk, and V. P. Chyzhova, “Estimation of human metabolic age using regression and neural network analysis ”, Zaporozhye medical journal, vol. 23, no. 1, pp. 60–64, Apr. 2021.