[1]
B. I. Slonetskyi, M. I. Tutchenko, I. V. Verbytskyi, and V. O. Kotsiubenko, “Biocompatibility of implants in planned and urgent hernia surgery”, Zaporozhye medical journal, vol. 23, no. 1, pp. 152–158, Apr. 2021.