[1]
O. Y. Vyrva, Y. O. Holovina, R. V. Malyk, Z. M. Danishchuk, N. O. Ashukina, and P. M. Vorontsov, “Surgical treatment of bone tumors using segmental bone allografts”, Zaporozhye Medical Journal, vol. 23, no. 1, pp. 159–164, Apr. 2021.