Panasenko, O. I., N. V. Donchenko, and A. S. Hotsulya. “UV Spectrophotometry of the Metronidazole”. Zaporozhye мedical Journal, no. 5, Nov. 2013, doi:10.14739/2310-1210.2013.5.19031.