Zavhorodnii, S. M., M. B. Danyliuk, M. A. Kubrak, and M. F. Shchurov. “Gastric Schwannoma (a Case Report)”. Zaporozhye Medical Journal, vol. 22, no. 6, Dec. 2020, doi:10.14739/2310-1210.2020.6.218476.