Korkushko, O. V., A. V. Pysaruk, and V. P. Chyzhova. “Estimation of Human Metabolic Age Using Regression and Neural Network Analysis”. Zaporozhye мedical Journal, vol. 23, no. 1, Apr. 2021, pp. 60-64, doi:10.14739/2310-1210.2021.1.224883.