Vyrva, O. Y., Y. O. Holovina, R. V. Malyk, Z. M. Danishchuk, N. O. Ashukina, and P. M. Vorontsov. “Surgical Treatment of Bone Tumors Using Segmental Bone Allografts”. Zaporozhye мedical Journal, vol. 23, no. 1, Apr. 2021, pp. 159-64, doi:10.14739/2310-1210.2021.1.224965.