Korkushko, O. V. ., . I. A. Antoniuk-Shcheglova, S. S. . Naskalova, O. V. . Bondarenko, . O. M. . Hryb, V. B. . Shatylo, and N. M. . Koshel. “Endotheliumprotectiv and Antihypoxic Properties of Quercetin in Elderly Patients With Metabolic Syndrome”. Zaporozhye Medical Journal, vol. 23, no. 2, Apr. 2021, pp. 195-01, doi:10.14739/2310-1210.2021.2.228707.