Fedosiuk, K. V., L. V. Pakharenko, K. V. Chaika, . V. M. Zhurakivskyi, O. M. Lasytchuk, and O. M. Kusa. “The Causes of Abnormal Uterine Bleeding in Women With Chronic Psychogenic Stress”. Zaporozhye Medical Journal, vol. 25, no. 1, Mar. 2023, pp. 30-34, http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/265556.