Ohrimenko, G. I., N. G. Golovko, V. A. Grushka, D. A. Detsyk, Y. I. Haidarzhi, A. A. Podluzhniy, and Y. V. Terelya. “Laparoscopic Appendectomy in Surgical Treatment of Acute Appendicitis”. Zaporozhye мedical Journal, vol. 18, no. 3, Sept. 2016, doi:10.14739/2310-1210.2016.3.76987.