Fedosiuk, K. V., L. V. Pakharenko, K. V. Chaika, V. M. Zhurakivskyi, O. M. Lasytchuk, and O. M. Kusa. “The Causes of Abnormal Uterine Bleeding in Women With Chronic Psychogenic Stress”. Zaporozhye Medical Journal 25, no. 1 (March 6, 2023): 30–34. Accessed July 21, 2024. http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/265556.