1.
Zavhorodnii SM, Danyliuk MB, Kubrak MA, Shchurov MF. Gastric schwannoma (a case report). Zaporozhye Medical Journal [Internet]. 2020Dec.9 [cited 2024Jul.25];22(6). Available from: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/218476