1.
Vyrva OY, Holovina YO, Malyk RV, Danishchuk ZM, Ashukina NO, Vorontsov PM. Surgical treatment of bone tumors using segmental bone allografts. Zaporozhye medical journal [Internet]. 2021Apr.7 [cited 2024Feb.23];23(1):159-64. Available from: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/224965