1.
Korkushko OV, Antoniuk-Shcheglova IA, Naskalova SS, Bondarenko OV, Hryb OM, Shatylo VB, Koshel NM. Endotheliumprotectiv and antihypoxic properties of quercetin in elderly patients with metabolic syndrome. Zaporozhye medical journal [Internet]. 2021Apr.16 [cited 2024Feb.27];23(2):195-201. Available from: http://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/228707