Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Авторська декларація про оригінальність статті і відсутність плагіату

   

  Я (ми), _____________________________, підтверджую, що подана мною (нами) наукова праця "________________________________________________________________________________________________________________________"
  є оригінальною роботою і не є копією будь-якої іншої роботи, не була раніше надрукована і не містить плагіату. Якщо використовувались роботи та/або слова інших авторів, то це відповідним чином процитовано або зазначено в посиланнях.

  Автор несе відповідальність за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності та об'єктів авторського права в повному обсязі у відповідності з діючим законодавством.

  "______"__________ 202___р.      

  Підпис (підписи)

 • ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  м. Запоріжжя                                                                                         _______________ 20___ р.

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, як засновник та видавець журналів «Запорізький медичний журнал», «Патологія», «Сучасні медичні технології» та «Актуальні  питання  фармацевтичної і медичної науки та практики» (далі – «Видавець») в особі ректора ЗДМФУ професора Ю. М. Колесника, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)

  (далі – «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір (майнове виключне право, про наступне:

  1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виключну ліцензію на друк та використання письмового твору (далі «Стаття»)______________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  в тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.

  2. З моменту підписання цього договору (за умови прийняття Статті «до друку» Видавцеві належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на іншу мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладому будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими способами.

  3. Ліцензія на використання Статті надається Видавцю на весь термін дії авторського права на зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу.

  4. Виконавець набуває право субліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам та особам.

  5. Всі копії статті, як паперові, так і електронні (включаючи CD, DVD та інші електронні засоби масової інформації, Інтернет і інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

  6. У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.

  7. Видавець підтверджує збереження за Авторомнаступних прав:

  – авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;

  – патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методи, описані у Статті;

  – права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання або колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

  – права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

  8. Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікаціюне передавались іншим Видавництвам.

  9. Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй Статті, що охороняється авторським правом.

  10. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

  11. Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає. Листування щодо відхилення статті редколегією Журналу не підтримує.Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.

  12. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін чинності авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

  13. Автори виключно для цілей виконання даного договору надають для внутрішнього користування Видавця згоду на обробку та використання зазначених у цьому Договорі персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору.

  14. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

  15.Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, тексти яких ідентичні, по одному для кожної зі сторін.


  Підписи Сторін:

  Автор

  П.І.Б. ________________________________
  _______________________________________

  Адреса: ______________________________
  ________________________________________

  Тел. ____________ E-mail: ________________

  Підпис __________________________________
  ___________________________________________
  __________________________________________

  Видавець

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
  пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя
  Тел.. (061) 233-02-34
  E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

   

  Ректор Запорізького державного медико-фармацевтичного університету,
  професор Ю.М. Колесник

  Підпис _______________

   

 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Author Guidelines

Conflict of Interest Disclosure Form

It is the policy of the Zaporozhye medical journal  to ensure balance, independence, objectivity, and scientific rigor in the Journal. All authors are expected to disclose to the readers any real or apparent conflict(s) of interest that may have a direct bearing on the subject matter of the article. This pertains to relationships with pharmaceutical companies, biomedical device manufacturers or other corporations whose products or services may be related to the subject matter of the article or who have sponsored the study.

The intent of the policy is not to prevent authors with a potential conflict of interest from publication. It is merely intended that any potential conflict should be identified openly so that the readers may form their own judgements about the article with the full disclosure of the facts. It is for the readers to determine whether the authors’ outside interest may reflect a possible bias in either the exposition or the conclusions presented.

The corresponding author will complete and submit this form, along with his or her submission, to the responsible Editor on behalf of all authors listed below.

Article Title   …………………………………………………………………..…..

   …………………………………………………………………..…..

Authors    ………………………………………………………………..……..

Please note that a conflict of interest statement is published with each paper.

I certify that there is no actual or potential conflict of interest in relation to this article.

If any conflict exists, please define hereafter:

Conflict (if none, “None” or describe financial interest/arrangement with one or more organizations

that could be perceived as a real or apparent conflict of interest in the context of the subject of this article):

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Name    ………………………………………………………………..……..

Signature …………………………………   Date   ……………………

Please scan the completed and signed form and then submit it as an electronic  file along

with your manuscript. No manuscripts will be accepted for review without this form.

 

 

Instructions for authors

 

Requirements to publication in Journal “Zaporozhye medical journal” are based on the Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly Work in Medical Journal

The editorial board accepts works in Ukrainian or English, never published before and not submitted to other periodicals, according to the main headings of the journal:

 • review articles and lectures on modern concepts of medicine and pathology;
 • original experimental, pathomorphological, and clinical studies on various aspects of modern medicine and pharmacology;
 • modern technologies of diagnostics and treatment;
 • new original methods of scientific research;
 • controversial aspects of pathology and other branches of modern medicine and pharmacology;
 • unique observations from practice;
 • for medical practitioners;

 

Articles, which have been already published in other editions or were submitted for publication to some editions at the same time, as well as the works which are a remake of the articles published before and do not contain new scientific material or new scientific comprehension of already known material are not submitted.

All the articles are reviewed anonymously by experienced specialists of the editorial board and the editorial council of the journal and involve experts from other countries. Published articles are open to public access on the website of the journal; qualitative parameters of articles, and transliterated list of references are analyzed by international scientometrical and bibliographic databases. Copies of articles in PDF format are posted on the site of Vernadsky National Library of Ukraine, abstracts are published in the refereed Ukrainian journal "Dzherelo".

 

І. Requirements for the volume, format, structure, and content of the articles

Manuscripts of articles and accompanying materials are accepted on paper and in electronic form (on a CD or via email) at the same time.

Manuscript format. The text is printed with 1.5-spacing throughout text on standard paper (A4 size; width of fields: on the left, above and below – 2 cm, on the right – 1 cm) in Times New Roman 14 points. The page of the text should contain no more than 30 lines.

The language of the articles is Ukrainian and English.

Original articles structure:

The material of the article should be placed in the following order:

 • The header of the article

– UDC index,
– initials and the last name of the author (authors)
– the title of the article (no more than 150 signs), without the use of abbreviations (except common ones, such as DNA, RNA, ATP),
– a complete name of the establishment (establishments) where the work was done, city, country (if the authors are from different establishments, the author's name and the name of his establishment are denoted by numbers 1,2,3)
– two abstracts — in Ukrainian and English 250-300 words after the following scheme: title of the article, initials and the last name of the author (authors), the text of the abstract with the main research results: Aim, Materials and methods, Results, Conclusions; Keywords.

 • Introduction (current state and actuality of the problem, its unsolved aspects)
 • Aim of the research
 • Materials and methods of the research (principle of selection and quantitative characteristics of material for research and distribution of research objects into groups, description of applied methods of experimental, pathomorphological, clinical research, and methods of statistical analysis of quantitative research results).
 • Research results (results should not repeat previously published data, reference to previous publications of the author is recommended); medical terms are given according to anatomical, histological nomenclature and ICD-10, physical quantities and units – in The International System of Units (SI), abbreviations of words and word combinations are given according to DSTU 3582-97 and GOST 7.12-93.; description of the results is accompanied by tables, diagrams, graphs, and microphotographs
 • Discussion (in the discussion obtained results are compared with similar and different results of other authors, the possible causes of results discrepancy are explained).
 • Conclusions (they are given in numbered paragraphs; they follow from the results of the executed research and solve the aim of the research).
 • Perspectives of subsequent scientific research, it is desirable to submit them in the last paragraph of the article.
 • Conflicts of interest declaration.
 • References.  

The references must contain the list of works for the last 5 years, for review – for the last 2 years. In the original works, no less than 15 sources are quoted, and in the reviews – up to 30. Every work in the literature list should be referred to in the manuscript. The literature in the list is ordered according to reference to it in the text of the article, which is given in the square brackets. All sources must be unique (one source is mentioned only once in the bibliography).

A numbered references list is given after the main text of the article with a subtitle “References.” References list should be formatted according to the requirements of the globally accepted style Vancouver. 

The International System of Units (SI) should be used in the articles.

Figures and signatures to them are made separately. On the back side of every figure by a lead pencil one should indicate the number and title of the articles, and if necessary note the top and bottom.

The tables should be numbered and titled. The information given in tables and figures must not be duplicated.

 • Information about authors and address for correspondence. At the end of the article information about the authors is attached in Ukrainian and in English (in paper copy – on a separate page): the last name, name, and patronymic (in a full form), academic title, academic degree, place of work, occupation, address for correspondence, phone number, e-mail address, ORCID ID.

ІІ. REQUIREMENTS FOR illustrative material

All the illustrative material is described and interpreted in the text of the work.

Color microphotographs and color figures (color model CMYK) are submitted in electronic form in separate files in JPEG or TIFF format with a resolution of 300-600 dpi (without editing in Adobe Photoshop).

Semitone microphotographs in 300 dpi Gray Scale (256 gradations of gray) are also accepted. Microphotographs sent only on paper are not accepted. Microphotographs captions are submitted in doc format in a separate file and a separate sheet.

Graphic stroke material (figures) should be submitted in separate files of the XLS, TIFF, WMF, or CDR formats with a resolution of 300 dpi B&W. 

Graphs should have axis titles with units, legends, confidence intervals, designations of statistical significance, and differences between groups.

Tables must contain a short name without abbreviations. In subheadings of columns and rows, the method and measurement units are specified, where it is necessary.

All notes and explanatory inscriptions should be placed not in the headlines, but in the captions under tables and graphs. To denote the significance of differences symbols * † ‡ † ‡ § ¦ ¶, should be used under tables and graphs explaining their meaning in the caption.

 

ІІІ. Accompanying documents

For publication of an article, lecture, and other materials the following documents are sent to the editorial board of the journal "Zaporozhye medical journal":

 • letter of the chief on the letterhead of the institution, or letter of the chief vised with the round seal of the institution.
 • the expert inference, that authorizes the open publication
 • a printed copy of an article marked "for publication" on the title page should be submitted to the editorial, and signed by all the authors. By their signatures, the authors guarantee that experimental and clinical research has been executed according to the International ethical norms of scientific research, and also they give the publisher a right to publication of the article in the Journal, placing it and its materials in the Journal’s site and in other sources. If used in the article materials are the intellectual property of some organizations and have not been published before, an author should get permission for their publication from each of these organizations and send it together with the article.

The publication of materials in the journal requires payment. Payment is made after a positive review of articles and approval of them for printing, about which the authors are informed additionally.

 

 ІV. Reviews

Scientific articles are reviewed anonymously by experienced specialists of the editorial board and the editorial council of the journal or involve experts from other countries. The reviewers estimate actuality, modern methodical level, reliability and scientific novelty of the results, and correspondence of the article design to the editorial requirements. If the reviewer recommends correcting or completing the article, the editorial staff sends the anonymous review text to the author for inserting proper changes.

The date of the article’s coming to the Journal is the day when the editorial office receives the final variant of the text. The Journal reserves the right to editorial correcting, which does not distort its contents. The final decision about the publication of the article and its terms is made by the editorial board. After approval of the article's publication, the editorial staff informs the author about it.

The rejected articles are not returned and are not resubmitted. Originals of the articles and reviews are kept in the editorial for 1 year.

     

 

Editorial Office

Zaporozhye medical journal

Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University
69035, Maiakovskyi Avenue 26, Zaporizhzhia, Ukraine

E-mail: editorial@mphu.edu.ua, izdatotdel@ukr.net

Privacy Statement

During the review process, the Editorial Board of  Zaporozhye Medical Journal adheres to the "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication" approved by the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE.org), its provisions concerning authors' and reviewers' confidentiality being cited below.

 

Manuscripts must be reviewed with due respect for authors' confidentiality. In submitting their manuscripts for review, authors entrust editors with the results of their scientific work and creative effort, on which their reputation and career may depend. Authors' rights may be violated by disclosure of the confidential details of the review of their manuscript. Reviewers also have rights to confidentiality, which must be respected by the editor. Confidentiality may have to be breached if dishonesty or fraud is alleged but otherwise must be honored.

 

Editors must not disclose information about manuscripts (including their receipt, content, status in the reviewing process, criticism by reviewers, or ultimate fate) to anyone other than the authors and reviewers. This includes requests to use the materials for legal proceedings.

 

Editors must make clear to their reviewers that manuscripts sent for review are privileged communications and are the private property of the authors. Therefore, reviewers and members of the editorial staff must respect the authors' rights by not publicly discussing the authors' work or appropriating their ideas before the manuscript is published. Reviewers must not be allowed to make copies of the manuscript for their files and must be prohibited from sharing it with others, except with the permission of the editor. Reviewers should return or destroy copies of manuscripts after submitting reviews. Editors should not keep copies of rejected manuscripts.

 

Reviewer comments should not be published or otherwise made public without permission of the reviewer, author, and editor.

 

Opinions differ on whether reviewers should remain anonymous. Authors should consult the information for authors of the journal they have chosen to learn whether the reviews are anonymous. When comments are not signed the reviewers' identity must not be revealed to the author or anyone else without the reviewer's permission.

Patients

Patients have a right to privacy that should not be infringed without informed consent. Identifying information, including patients' names, initials, or hospital numbers, should not be published in written descriptions, photographs, and pedigrees unless the information is essential for scientific purposes and the patient (or parent or guardian) gives written informed consent for publication. Informed consent for this purpose requires that a patient who is identifiable be shown the manuscript to be published.