Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 • ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ

  м. Запоріжжя                                                                                         _______________ 20___ р.

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, як засновник та видавець журналів «Запорізький медичний журнал», «Патологія», «Сучасні медичні технології» та «Актуальні  питання  фармацевтичної і медичної науки та практики» (далі – «Видавець») в особі ректора ЗДМФУ професора Ю. М. Колесника, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Автор(и)


  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  (Прізвище, ім’я, по-батькові автора(ів)

  (далі – «Автор», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», підписали цей Договір (майнове виключне право, про наступне:

  1. Автор(и) безоплатно надають Видавцю виключну ліцензію на друк та використання письмового твору (далі «Стаття»)______________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________________________________________________________________________
  в тому числі права дозволяти або забороняти використання Статті або її частини третіми особами у будь-якій формі і будь-якими способами.

  2. З моменту підписання цього договору (за умови прийняття Статті «до друку» Видавцеві належить право оприлюднити, редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на іншу мову, видавати, а також розповсюджувати Статтю необмеженим накладому будь-якому вигляді та форматі на різних носіях інформації і будь-якими способами.

  3. Ліцензія на використання Статті надається Видавцю на весь термін дії авторського права на зазначену вище Статтю і має силу на території всіх країн світу.

  4. Виконавець набуває право субліцензувати права, отримані за цим Договором, іншим установам та особам.

  5. Всі копії статті, як паперові, так і електронні (включаючи CD, DVD та інші електронні засоби масової інформації, Інтернет і інші мережі передачі даних і бази даних), мають містити інформацію про авторські права Видавця і повне бібліографічне посилання на Статтю.

  6. У разі, якщо рукопис Статті не буде прийнято до друку протягом 18 місяців (про що Автору буде повідомлено в письмовій формі) або відкликано Автором до прийняття статті «до друку», цей Договір втрачає силу і анулюється, а авторські права повертаються Автору.

  7. Видавець підтверджує збереження за Авторомнаступних прав:

  – авторське немайнове право згідно з чинним законодавством України;

  – патентні права, права на торгівельні марки і права на будь-які процеси, речовини, матеріали та методи, описані у Статті;

  – права на виготовлення різних копій, зокрема електронних, винятково для власного використання або колегами Автора за умови, що копії Статті не будуть використані ним для продажу та для систематичного розповсюдження;

  – права наступного використання Автором всієї Статті або будь-яких її частин в оглядах, дисертаційних роботах, книгах, лекціях.

  8. Автор гарантує, що Стаття не була раніше надрукована і не буде надрукована будь-де до її публікації Видавцем, а також те, що авторські права на її публікаціюне передавались іншим Видавництвам.

  9. Автор гарантує, що Стаття є оригінальною роботою Автора і не є копією будь-якої іншої роботи. Автор гарантує, що ним одержано всі необхідні дозволи на використання матеріалів у своїй Статті, що охороняється авторським правом.

  10. Автор гарантує, що використання Видавцем авторських прав, набутих внаслідок цього Договору, не спричинить порушення авторських прав будь-яких осіб або організацій, а також не призведе до розголошення секретних або конфіденційних відомостей.

  11. Видавець має право встановлювати правила (умови) прийому та опублікування матеріалів Журналу. Редколегії журналу належить виключне право відбору та/або відхилення матеріалів, що надсилаються до редакції з метою їх опублікування. Рукопис, що спрямовується Автором (Співавторами) до редакції, поверненню не підлягає. Листування щодо відхилення статті редколегією Журналу не підтримує.Видавець не несе відповідальність за неправдиву інформацію надану авторами.

  12. Договір є чинним з дати його підписання Сторонами та укладається на термін чинності авторського права на Статтю. Відносини, що неврегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

  13. Автори виключно для цілей виконання даного договору надають для внутрішнього користування Видавця згоду на обробку та використання зазначених у цьому Договорі персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних». Усі положення цього Закону роз’яснені Видавцем Автору.

  14. Всі доповнення, додатки, акти складаються Сторонами в письмовому вигляді і підписуються вповноваженими представниками Сторін.

  15.Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, тексти яких ідентичні, по одному для кожної зі сторін.


  Підписи Сторін:

  Автор

  П.І.Б. ________________________________
  _______________________________________

  Адреса: ______________________________
  ________________________________________

  Тел. ____________ E-mail: ________________

  Підпис __________________________________
  ___________________________________________
  __________________________________________

  Видавець

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
  пр. Маяковського, 26, 69035, м. Запоріжжя
  Тел.. (061) 233-02-34
  E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua

   

  Ректор Запорізького державного медико-фармацевтичного університету,
  професор Ю.М. Колесник

  Підпис _______________

   

 • Авторська декларація про оригінальність статті і відсутність плагіату

   

  Я (ми), _____________________________, підтверджую, що подана мною (нами) наукова праця "________________________________________________________________________________________________________________________"
  є оригінальною роботою і не є копією будь-якої іншої роботи, не була раніше надрукована і не містить плагіату. Якщо використовувались роботи та/або слова інших авторів, то це відповідним чином процитовано або зазначено в посиланнях.

  Автор несе відповідальність за неправомірне використання об'єктів інтелектуальної власності та об'єктів авторського права в повному обсязі у відповідності з діючим законодавством.

  "______"__________ 202___ р.      

  Підпис (підписи)

Керівництво для авторів

1. Політика журналу

1.1. Галузь та проблематика

«Запорізький медичний журнал» є незалежним науково-практичним виданням, яке має на меті сприяти розвитку фундаментальних і клінічних досліджень у сфері медицини та фармації, а також обміну науково-практичним досвідом. Журнал публікує оригінальні дослідження, аналітичні огляди з сучасних проблем медицини і фармації, сучасні міжнародні консенсуси з діагностики та лікування, сучасні концепції/технології діагностики та лікування, клінічні випадки.

Не приймаються до публікації:

 • раніше опубліковані чи надіслані в інші видання статті;
 • статті, які втратили актуальність або виконані застарілими методами;
 • статті, присвячені питанням організації охорони здоров'я, медичної статистики, освіти;
 • статті з математичного моделювання патологічних процесів;
 • навчально-методичні статті.

1.2. Етика

Журнал дотримується етичних принципів COPE, а також рекомендацій, прописаних у «Єдиних вимогах до рукописів, що подаються в біомедичні журнали: написання та редагування біомедичних публікацій», затверджених Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE.org).

1.3. Достовірність даних

Опис кожного дослідження повинен містити кількість зразків, пацієнтів або тварин, включених в дослідження, а також кількість повторних обстежень, експериментів у динаміці дослідження. 

Реплікаційні вимірювання на одному зразку не вважаються незалежними дослідженнями, їх результати повинні бути усереднені до одного значення перед статистичним аналізом. Інформація про кількість технічних реплікацій повинна бути включена в розділ «Методи».

Перевага віддається рандомізованим контрольованим дослідженням, при цьому допускаються когортні дослідження, одномоментні дослідження і дослідження «випадок-контроль».

З метою підтвердження достовірності використовуваних даних:

1.3.1. Автори мають надати відомості щодо дизайну дослідження, а саме: щодо кількості спостережень, критеріїв поділу на групи, критеріїв включення у дослідження та виключення з нього. Кількість спостережень в групах повинна бути достатньою для проведення коректного статистичного аналізу.

1.3.2. Статистичне опрацювання даних дослідження має проводитись із застосуванням ліцензованого програмного забезпечення, номер ліцензії та програмний пакет вказуються в розділі «Матеріали і методи».

1.3.3. Статистичні дані мають бути перевірені на відповідність нормальному закону розподілу, за результатами цієї перевірки обґрунтовується рішення щодо форми представлення даних та методів їх опрацювання. Для даних, що розподілені за нормальним законом, використовуються параметричні методи, для всіх інших – непараметричні методи.

1.3.4. Обрану форму представлення даних та застосовані методи статистичного опрацювання необхідно стисло описати в розділі «Матеріали і методи».

1.4. Кількісні результати

Отримані кількісні результати повинні бути достатньо деталізованими та мати статистичну оцінку достовірності, включаючи, якщо це необхідно, вихідні дані або первинні вимірювання.

1.5. Подання рукопису

Реєстрація

Рукописи оригінальних статей, оглядів літератури або клінічних випадків повинні бути завантажені в електронному вигляді через сайт журналу відповідальним автором (автором, який спілкується з редакцією). Для завантаження необхідно подати файли:

 • рукопис (не файл PDF); 
 • супровідний лист із зазначенням таких тверджень:
  – рукопис або його частина не були раніше опубліковані, а також в цей час вони не розглядаються для публікації будь-яким іншим журналом;
  – відповідальний автор, що подає рукопис, підтверджує, що співавтор (и) читали рукопис і погоджують його подання до «Запорізького медичного журналу»; 
  – автори передають авторське право на свої рукописи «Запорізькому медичному журналу» для публікації.

За наявності співавторів необхідно чітко прописати внесок кожного з авторів у виконання досліджень, які публікуються у статті.

1.6. Процес розгляду

Після подання кожен рукопис перевіряється редакцією на дотримання інструкції для авторів. Наступний етап – перевірка на плагіат. За умов успішного проходження перших двох етапів, рукопис анонімно передається на рецензію двом рецензентам. Рецензенти оцінюють загальну якість статті, відповідність етичним засадам, новизну отриманих результатів, відповідність процитованої літератури заявленій темі. Рукописи, які вважаються непридатними, повертаються протягом тижня. Редакційне рішення стосовно рукописів, які пройшли повний огляд і отримали позитивні рецензії, приймається, як правило, протягом 4–5 тижнів після отримання рукопису.

2. Вимоги до статей

 Рукописи можуть бути представлені як оригінальні статті, запропоновані авторами сучасні концепції/технології діагностики та лікування, сучасні міжнародні консенсуси з діагностики та лікування, огляди літератури або клінічні випадки.

2.1.Формат рукопису – А4, шрифт Times New Roman – 14 пунктів, через півтора інтервали; ширина полів: лівого, верхнього та нижнього – по 2 см, правого – 1 см. На сторінці тексту не більше 30 рядків.

2.2. Структура оригінальних статей:

«Шапка» статті:

 • індекс УДК,
 • назва статті (не більше 150 символів), написана без застосування абревіатур (крім загальноприйнятих, таких як ДНК, РНК, АТФ) українською та англійською мовами; назва статті повинна відповідати меті та висновкам;
 • ініціали та прізвище автора (авторів)
 • повна назва установи, де виконано роботу, місто, країна (у випадку, якщо автори з різних установ, прізвище автора та назва його установи позначаються цифрами 1, 2, 3);
 • внесок кожного автора позначається літерами A, B,C,D,Е,F, де A – концепція та дизайн дослідження; B – збір даних; C – аналіз та інтерпретація даних; D – написання статті; E – редагування статті; F – остаточне затвердження статті (A – research concept and design; B – collection and/or assembly of data; C – data analysis and interpretation; D – writing the article; E – critical revision of the article; F – final approval of the article)
 • Англомовні еквіваленти ключових слів до наукових публікацій повинні відповідати назвам дескрипторів тезаурусу МESH (Medical Subject Headings), який є основою лінгвістичного забезпечення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем.

 • Резюме. Два коротких резюме українською та англійською мовами. Обсяг кожного резюме – 250 (мін)–300 слів. Структура резюме аналогічна структурі основного тексту статті: Мета, Матеріали і методи, Результати, Висновки. Для оглядових статей, статей з описами клінічних спостережень резюме може бути менш структурованим.

 

СТРУКТУРА ОРИГІНАЛЬНОЇ СТАТТІ

Оригінальне дослідження повинне бути виконаним із застосуванням сучасних методів та методик, мати статистичне опрацювання кількісних даних і нові отримані результати.

 •  ВСТУП, складає 5-10 % обсягу статті; відображає актуальність конкретного дослідження, вивчені та невивчені аспекти проблеми, або суперечливі чи недостатньо вирішені питання, які обґрунтовують актуальність та мету статті.

У вступі (і в статті загалом) повинні бути посилання на праці дослідників цієї проблеми, які опубліковані за останні 5 років у журналах, що індексуються у Web of Science або Scopus (але не на другорядні джерела). Небажано наводити посилання на 5-10 авторів підряд, а також на роботи, які не мають прямого відношення до проблеми, що  розглядається). При посиланнях на огляди необхідно вказувати «З літературних оглядів опублікованих такими-то авторами, відомо, що …». Цитовані джерела повинні легко відкриватися в пошуковій системі Google, тому для кожного літературного джерела необхідно наводити  ідентифікатор DOI, або, для деяких вітчизняних джерел – посилання на на http.

 • МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ повинна відповідати назві статті, отриманим результатам та висновкам.
 • МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розділ містить лаконічно викладену, повну інформацію щодо об’єктів дослідження та використаних методів дослідження.

Підрозділ ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ (ETHICAL APPROVAL)

В експериментальних дослідженнях обов’язково надаються відомості про етичні умови утримання тварин, проведення на них експериментів та їх евтаназії (які повинні відповідати Директиві 2010/63 / ЄС з захисту тварин Європейського Парламенту або принципам Ґельсинської Декларації), а також вид, лінія, стать, вік або маса тварин і принципи розподілу їх в порівнювані групи. Наводяться дані про методику експериментального відтворення патологічного процесу або хвороби, які при цьому використовуються анестетики або анальгетики, їх дози, спосіб застосування і частота введення. Також детально наводяться дані про евтаназію тварин.

При роботі з пацієнтами або хворими обов’язково наводяться дані про те, в яких закладах проводився набір хворих, принципах їх відбору для дослідження, критерії включення і виключення, принципи розподілу в порівнювані групи спостережень, наявність інформованої згоди, кількість, стать і вік пацієнтів, а також про те, в яких лабораторіях/закладах проводилось клінічне та лабораторно-інструментальне обстеження хворих.

 • В підрозділі Матеріали ти методи лаконічно, але в повному обсязі  описуються стандартні методи та методики дослідження з посиланнями на відповідні джерела, детально викладаються нові та нестандартні методи. Наводяться назви (марки) приладів/апаратів (та їх виробників), на яких виконані дослідження, а також методики, які використовувались для забарвлення мікропрепаратів, використані антитіла (з клонами та виробниками) в імуногістохімічних дослідженнях та методики молекулярно-генетичних досліджень. Описуються досліджувані лабораторні параметри і вимірювані на лабораторному/медичному устаткуванні величини, а також інтервали та принципи їх градації у відповідності зі ступенем тяжкості процесу, рівня експресії тощо. Описуються реактиви, використані при проведенні дослідження.

ДОСТОВІРНОСТЬ ДАНИХ ТА СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Кількість спостережень в групах порівняння повинна бути достатньою для проведення коректного статистичного аналізу. Реплікаційні вимірювання в одному зразку не вважаються незалежними дослідженнями, їх результати мають бути усереднені до одного значення перед статистичним аналізом. Інформація щодо кількості технічних реплікацій (вимірів у одному зразку) повинна бути включена до методів дослідження. Обов’язково вказується посилання на ліцензійний пакет програми, за допомогою якого виконано статистичне опрацювання даних.

 • Розділ Результати дослідження складає 70-80 % статті. У цьому розділі викладаються клінічні, експериментальні або морфологічні фактичні дані, що відповідають цілі дослідження, а також їх кількісні параметри і ступінь достовірності. Раніше отримані та опубліковані дані не повторюються, повинні бути тільки посилання на них. Використовуються терміни, прийняті в міжнародних клінічних класифікаціях (ВООЗ, МКХ-Х, міжнародного консенсусу та рекомендаціях), міжнародних хімічних, анатомо-гістологічних та патологоанатомічних класифікаціях, фізичні величини та одиниці наводяться в системі SI, хімічні назви і формули сполук наводяться відповідно до міжнародних назв (торгові патентовані марки і назви не вказуються). Результати ілюструються кольоровими графіками, діаграмами, фотографіями, малюнками; таблиці застосовуються лише у виняткових випадках. Увесь ілюстративний матеріал описується та інтерпретується в тексті.

ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ

Весь ілюстративний матеріал описується, інтерпретується та розміщується у тексті роботи.

До ілюстрацій належать мікрофотографії, фотографії, графіки, креслення, рисунки, схеми, діаграми. Ілюстрації повинні мати назву, які розміщують після номера ілюстрації. За потреби ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (текст під рисунком).

Ілюстрації обов'язково подаються в електронному вигляді окремими  файлами. У назві файлу має бути зазначене прізвище автора і номер рисунка (напр., Author_Fig_1a.tif). Підписи до рисунків подаються в форматі .doc окремим файлом. Нумерація підписів і рисунків має співпадати.

Мікрофотографії повинні бути оригінальними, без вибіркового видалення, введення чи доповнення якихось деталей, включаючи фон. Мікрофотографії обов'язково повинні містити лінійку масштабу, яка представляє задану довжину на малюнку (наприклад, 5 мкм).

Кольорові мікрофотографії, фотографії та рисунки  надаються в електронному вигляді окремими файлами в форматі JPEG або TIFF роздільною здатністю 300-600 dpi (кольорова модель CMYK), без редагування в Adobe Photoshop і без додаткових позначок. При збереженні в форматі JPEG використовуйте максимальну якість (рівень 12).

Приймаються також напівтонові мікрофотографії та фотографії у відтінках сірого в форматі JPEG або TIFF роздільною здатністю 300 dpi (кольорова модель GrayScale – 256 градацій сірого).

Рисунки та схеми подаються окремими файлами форматів TIFF, WMF, AI, EPS або PDF роздільною здатністю 600 dpi (кольорова модель B&W – бітовий формат).

Ширина оригіналів повинна складати 9; 14 або 17 см. Роздільна здатність зображення, кількість пікселів та розмір для друку пов'язані між собою математично: Пікселі = Роздільна здатність (DPI) × Розмір друку (в дюймах);
Роздільна здатність — 300 DPI для напівтонових зображень та мікрофотографій; 600 DPI для комбінованої графіки (фото + текст) та рисунків. 72 пунктів на один дюйм.

 

Розміщення ілюстрації
на сторінці

Ширина
ілюстрації

Пікселі

300 dpi

Пікселі

600 dpi

Одна колонка

90 мм (255 pt)

1063

2126

Дві колонки

140 мм (397 pt)

1654

3037

Повна сторінка

170 мм (482 pt)

2008

4016

 

Графіки та схеми подаються окремими файлами форматів XLS, EPS, AI або PDF. Графіки у тексті статті повинні мати назви осей із зазначенням одиниць виміру, легенди, довірчі інтервали, позначення рівня статистичної достовірності і відмінностей між групами (мовою статті).

Написи на ілюстраціях та графіках повинні мати розмір не менше 7 pt для звичайного тексту та не менше 6 pt для символів індексу та верхнього індексу. Менші написи дадуть текст, який навряд чи буде розбірливим. Всі релевантні деталі на ілюстраціях, позначки (квадрати, трикутники, кола тощо) та ключі до діаграми (пояснення використаних символів) повинні бути помітні.

Таблиці (не більше трьох) у тексті статті повинні містити стислий заголовок без абревіатур. У підзаголовках колонок і рядків, де це необхідно, вказується метод і одиниці виміру.

Всі примітки та пояснювальні написи слід поміщати не в заголовках, а у підписах під таблицями та графіками. Для позначення достовірності відмінностей під таблицями і графіками слід використовувати символи * # † ‡ § ¦ ¶ , пояснюючи їх значення у підписі.

 

 • Розділ Обговорення. Обговорення отриманих результатів повинно розкривати проблему, яка розглядається у статті, а не просто порівнювати свої результати з даними інших авторів. Порівняння своїх даних з літературними повинно роз’яснювати значення отриманих нових результатів для вирішення проблеми або перспективи її розвитку, а наявність протиріч має завершуватись пропозицією шляхів вирішення маловивчених питань (в оптимальному варіанті – у вигляді своєї ілюстрованої гіпотези або у вигляді модифікованої гіпотези інших авторів).

 • ВИСНОВКИ повинні бути пронумерованими, достовірними та обґрунтованими на результатах проведених авторами досліджень, виконаних адекватними методиками на достатньому матеріалі.

 • ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ – останній абзац статті, містить короткий виклад подальших перспектив дослідження або його практичного застосування.

 • ФІНАНСУВАННЯ – містить інформацію щодо джерел фінансування проведених досліджень з зазначенням теми запланованої ініціативної НДР закладу (з номером держреєстрації), з зазначенням теми запланованої держбюджетної НДР закладу, яка фінансується МОЗ України (з номером держреєстрації), або зазначенням № гранту, за кошти якого виконана робота.

 • ПОДЯКИ – висловлюються  співробітникам, які не є співавторами статті, але які брали участь у виконанні її деяких розділів. Журнал дотримується принципів авторства, викладених в COPE та ICMJE.

 • КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Всі автори повинні зазначити будь-який потенційний конфлікт інтересів, якщо він є (частка в акціях, отримання винагороди чи плати за консультацію від компанії, про продукцію якої йдеться у поданій статті або яка виробляє конкуруючу продукцію). Якщо жоден із авторів не має конфлікту інтересів, слід зазначити : "Конфлікт інтересів: відсутній".

 • ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ та адреса для листування. 

В кінці статті українською та англійською мовами додаються відомості про авторів: прізвище, ім’я та по-батькові (повністю), вчене звання, науковий ступінь, місце роботи, посада, номер ORCID, адреса електронної пошти, адреса для листування та номер телефону.

 • СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Список літератури (у двох варіантах) повинен містити праці за останні 5 років. В оригінальних статтях цитують не менше ніж 15 джерел, в оглядах — не менше ніж 30. Літературні джерела, що цитуються, повинні легко відкриватися в пошуковій системі Google, тому для кожного літературного джерела  необхідно наводити індекс DOI або для деяких вітчизняних джерел – посилання на http. Ці індекси є у вихідних даних кожної закордонної або вітчизняної статті. Рекомендується посилатися на джерела з провідних галузевих журналів, що індексуються міжнародними наукометричними базами, наприклад, Web of Science чи Scopus. На кожну роботу в списку літератури має бути посилання в тексті рукопису. Література у списку розміщується згідно з порядком посилань на неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках, або за алфавітом.

Перший варіант (Cписок літератури) оформлюється звичайним способом, згідно з ДСТУ 3008:2015, який використовується у дисертаційних роботах.

Другий варіант (References) призначений для аналізу статті в міжнародних наукометричних базах даних, повинен відповідати стилю АРА.

Зверніть увагу:  підготувати правильний список літератури за вимогами АРА вам допоможе інтернет-ресурс http://www.citethisforme.com/. Після того, як ви введете усі метадані в запропоновану форму, система сама згенерує вам правильний запис до вашого списку літератури. Вам залишиться тільки скопіювати і вставити у свою статтю. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ ЛІТЕРАТУРИ

Журнал публікує оглядові статті з актуальних проблем фундаментальної та клінічної медицини, засновані на глибокому аналізі літератури за останні 5 років. Оглядова стаття і її анотації не передбачають рубрикацію на мету, матеріал і методи, результати дослідження висновки, притаманні оригінальним статтям. Стаття викладається у вільному стилі, вона повинна розкрити сутність проблеми, її вирішені і невирішені аспекти. Дуже бажані кольорові схеми. Обов'язково має бути заключення і перспективні шляхи вирішення даної проблеми. У списку літератури цитується понад 30 літературних джерел.

ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕЙ РУБРИКИ «СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ/ТЕХНОЛОГІЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ»

Стаття може бути присвячена викладенню сучасної, запропонованої авторами технології/методиці діагностики чи авторської концепції/технології лікування. Структура такої статті аналогічна оригінальному дослідженню і відрізняється трьома особливостями. У вступі викладається поглиблений аналіз сучасного стану діагностики чи лікування та їх невирішені аспекти; у результатах дослідження викладається авторська концепція, технологія, методика та кількісний і статистичний аналіз їх результатів; у обговоренні, у співставленні з даними інших дослідників,  обгрунтовуються переваги авторської концепції/технології/методики та викладаються їх обмеження (без рекламної самооцінки запропонованих новацій).

ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕЙ РУБРИК «ЛІКАРЮ-ПРАКТИКУ», «КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК»

Журнал в цій рубриці публікує статті, присвячені викладенню сучасних міжнародних консенсусів з діагностики та лікування, нових міжнародних класифікацій хвороб, а також клінічні спостереження рідкісних хвороб.

Структура статей з викладання сучасних міжнародних консенсусів та міжнародних класифікацій хвороб аналогічна оглядовим статтям. Якщо автор не входить в міжнародну групу експертів-розробників консенсусу або класифікації, то в таких випадках  необхідна згода голови міжнародної групи експертів на публікацію (інколи – перепублікацію перекладу статті) такого матеріалу в журналі.

Стаття з клінічного спостереження спрямована на ознайомлення практикуючих спеціалістів з рідкісними захворюваннями, особливостями їх проявів, діагностики та лікування. Структура такої статті аналогічна оригінальному дослідженню і відрізняється трьома особливостями. У вступі приводяться статистичні дані щодо частоти рідкісної патології, а також описані іншими авторами особливості їх проявів, діагностики та лікування. У результатах дослідження викладаються власні спостереження рідкісної патології з її клініко-лабораторною або патоморфологічною характеристикою, наводиться головний ілюстративний матеріал (томограма, УЗД-зображення, макро-мікрофотографії, тощо). У обговоренні акцентується увага на головних диференціально-діагностичних ознаках описаної рідкісної патології або дискутуються особливості її лікування.

ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕЙ РУБРИКИ «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ» . Структура такої статті аналогічна оригінальному дослідженню.

 

СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ

Для публікації статті в редакцію журналу також надсилаються:

 • супровідний лист керівника на бланку установи, або лист керівника, завірений круглою печаткою установи.
 • експертний висновок, що дозволяє відкриту публікацію.
 • ліцензійний договір на використання твору 
 • друкований екземпляр статті з грифом «до друку» на титульному листі, підписаний усіма авторами. Своїми підписами автори гарантують, що експериментальні та клінічні дослідження були виконані згідно з міжнародними етичними нормами, а також надають редакції право на публікацію статті у журналі, розміщення на сайті журналу та в інших реферативних джерелах. Якщо у статті використано матеріали, які є інтелектуальною власністю кількох організацій і раніше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх публікацію від кожної з цих організацій і надіслати його разом зі статтею.

Позначки

1.      Файл з текстом статті (author_art.doc, де author – прізвище автора для листування).

2.      Окремі файли з кожним рисунком (author_fig_1.jpeg або author_fig_1.tiff).

Публікація матеріалів платна. Оплата здійснюється після позитивного рецензування статей та схвалення їх до друку редакційною колегією, про що автора інформує редакція журналу.

 

4.     Рецензування

Наукові статті анонімно рецензуються досвідченими фахівцями – членами редколегії журналу, його редакційної ради або залученими спеціалістами з інших країн. Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не спотворює її змісту. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу. Відхилені статті повторно до розгляду не приймаються. 

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.

 

Адреса редакції науково-практичних журналів ЗДМУ «Запорізький медичний журнал», «Патологія», «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики»

Запорізький державний медичний університет
пр. Маяковського, 26
м. Запоріжжя
Україна, 69035

E-mail: med.jur@zsmu.zp.ua, izdatotdel@ukr.net

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Наукові статті анонімно рецензуються досвідченими фахівцями – членами редколегії журналу, його редакційної ради або залученими спеціалістами з інших країн. Рецензенти оцінюють актуальність, сучасний методичний рівень, достовірність і наукову новизну результатів статті, а також відповідність її оформлення вимогам редакції. Якщо рецензент рекомендує виправити або доопрацювати статтю, редакція надсилає автору анонімний текст рецензії для внесення в роботу відповідних змін. Датою надходження статті до журналу вважається день отримання редакцією остаточного варіанта тексту. Редакційна колегія залишає за собою право редакційної правки статті, що не спотворює її змісту. Остаточне рішення про публікацію статті та її терміни приймає редакційна колегія, про що автора інформує редакція журналу.

Відхилені статті не повертаються і повторно не розглядаються.

Оригінали статей та рецензій зберігаються в редакції протягом 1 року.