Исследование специфического фармакологического действия композиции стандартизированных субстанций продуктов пчеловодства для лечения заболеваний органов мочеполовой системы

V. M. Koval, O. I. Tykhonov, О. S. Shpychak

Аннотация


В работе приведены данные обзора научных литературных источников, которые свидетельствуют о перспективности создания новых высокоэффективных лекарственных средств для лечения хронических простатитов и аденомы предстательной железы на основе биологически активных стандартизированных субстанций продуктов пчеловодства, в частности мёда порошкообразного (МП), фенольного гидрофобного препарата прополиса (ФГПП) и пчелиной обножки (ОБ).

Материалы и методы. В экспериментальной части представлены результаты обсуждения проведённых доклинических фармакологических исследований композиции стандартизированных субстанций продуктов пчеловодства – МП, ФГПП и ОБ для лечения данной патологии.

Результаты. По результатам исследований установлено, что наиболее выраженный противовоспалительный эффект на уровне 40 % смесь АФИ (МП, ФГПП и ОБ) обнаруживает в дозе 100 мг/кг по отношению к референт-препарату – капсулам трианом в дозе 100 и 130 мг/кг.

Выводы. Обосновано использование продуктов пчеловодства для создания на их основе нового лекарственного препарата в форме композиции стандартизированных субстанций продуктов пчеловодства – МП, ФГПП и ОБ для лечения хронических простатитов и аденомы половой железы. Установлено, что наиболее выраженное противовоспалительное действие на уровне 40 % смесь АФИ (МП, ФГПП и ОБ) обнаруживает в дозе 100 мг/кг. Установлено, что композиция стандартизированных субстанций продуктов пчеловодства – МП, ФГПП и ОБ в дозе 100 мг/кг проявляет более выраженное специфическое фармакологическое действие по отношению к референт-препарату – капсулам трианом в дозе 100 и 130 мг/кг, что положительно влияет на течение экспериментального простатита у крыс-самцов, вызванного дихлорэтилом.


Ключевые слова


заболевания органов мочеполовой системы; мёд; прополис; обножки пчелиные; апитерапия

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Arslanov, M. M., Kamalov, I. I., & Fattakhov, V. V. (2011) Fizioterapevticheskie metody lecheniya khronicheskogo prostatita [Physiotherapy treatment of chronic prostatitis]. Prakticheskaya medicina, 1(49), 22–24. [in Russian].

Sharykina, N. I. (Ed) (2013) Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy. Kyiv. Retrieved from http://www.drlz.kiev.ua. [in Ukrainian].

Solihov, D. N. (2009) Vobenzim v lechenii khronicheskogo bakterial'nogo prostatita [Vobenzim and treatment of chronic prostatitis]. Doklady akademii nauk Respubliki Tadzhikistan, 52(5), 400–402. [in Russian].

Bratchikov, O. I., Shestakov, S. G., Shumakova, E. A., & Makhov, S. V. (2008) The increase of clinico-immunological efficiency in complex therapy of patients with chronic prostatitis. Urology, 2, 44–49.

Al’-Shukri, S. Kh., Petlenko, S. V., Borovets, S. Yu., Rybalov, M. A., Soroka, I. V., & Stukan’, N. I. (2016) Effect of Prostatilene® AC and Prostatilene® on the ejaculate level of antisperm antibodies in the treatment of patients with chronic abacterial prostatitis and concomitant reproductive dysfunctions. Andrology and genital surgery, 1(17), 40–43. doi: http://dx.doi.org/10.17650/2070-9781-2016-17-1-40-43.

Tikhonov, A. I., Tikhonova, S. A., Yarnykh, T. G., Shpychak, O. S., et al. (2010) Med natural'nyj v medicine i farmacii (proiskhozhdenie, svojstva, primenenie, lekarstvennye preparaty) [Honey natural in medicine and pharmacy (origin, properties, applications, medicinal products)]. Kharkiv: Original. [in Russian].

Tichonov, A. I., Jarnych, T. G., Czernych, W. P. et al. (2005) Teoria i praktyka wytwarzania leczniczych preparatow propolisowych. Khrakov: Marka.

Tichonow, A. I., Sodzawiczny, K., Tichonowa, S. A., Jarnych, T. G., Bondarczuk, L. I., & Kotenko, A. M. (2008) Pylek kwiatowy obnoze pszczele w farmacji i medycynie. Teoria, technologia, zastosowanie lecznicze. Krakow: Apipol-Pharma.

Shpychak, O. S. (2016) Teoretychne ta eksperymentalne obhruntuvannia skladu і rozrobka tehnolohіi lіkarskykh apіpreparatіv dlia zastosuvannia u sportyvnіi medytsynі. (Avtoref. dis… dokt. farm. nauk) [Theoretical and experimental study of composition and development of medical technology apipreparativ for use in sports medicine Dr. fharm. sci. diss.]. Kharkiv. [in Ukrainian].

Shpychak, О. S., Tykhonov, O. I., Zupanets, I. A., & Shebeko, S. K. (2015) The experimental study of the anti-inflammatory properties of combined aerosols with the propolis phenolic hydrophobic drug. The Pharma Innovation, 3(11), 2629.

Shpychak, О.S., Tykhonov, O.I., Zupanets, I.A., Shebeko, S.K. (2015) The study of the analgesic properties of combined aerosols with the propolis phenolic hydrophobic drug in the experiment. The Pharma Innovation, 4(3), 78-81.

Spychak, O. S., Tykhonov, O. I., Kotov, A. H., et al. (2014) Med [Honey]. Derzhavna farmakopeia Ukrainy, (Vol. 2), (P. 436–439). Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Ukrainskyi naukovyi farmakopeinyi tsentr yakosti likarskykh zasobiv» [in Ukrainian].

Tykhonov, O. I., Yudin, O. I., Yarnykh, T. H., Shpychak, O. S., et al. (2015) TUU 10.8–39834691–001:2015 Med poroshkopodibnyi [Powdered honey]. Kyiv. [in Ukrainian].

Yudin, O. I. (2010) Innovacionnye tekhnologii i konstruktivnye osobennosti oborudovaniya dlya polucheniya pischevykh poroshkov [Innovative technologies and design features of equipment for obtaining food powders]. Kharkiv. [in Russian].

Stefanov, O. V. (Ed) (2001) Doklinichni doslidzhennia likarskykh zasobiv [Preclinical studies of drugs]. Kyiv: Avіtsenna. [in Ukrainian].

Yakovleva, L. V. (1992) Poisk i izuchenie novykh NPVP – proizvodnykh dikarbonovykh kislot (Dis… dokt. farm. nauk) [Search and study of new NSAID – derivatives of dicarboxylic acids. Dr. farm. sci. diss.] Kharkiv. [in Russian].

Kovalenko, V. N. (Ed) (2017) Kompendium 2015 – lekarstvennye preparaty [Compendium 2016 – medicines]. Kyiv: MORION. [in Russian].

Karateev, A. E., Uspensky, Yu. P., Pakhomova, I. G., & Nasonov, E. L. (2012) Kratkij kurs istorii NPVP [A concise course of the history of NSAIDs]. Nauchno-prakticheskaya revmatologiya, 3(52), 101–106. [in Russian].

Zaharevskij, A. S. (1962) Vliyanie nekotorykh proizvodnykh indola na nervnuyu sistemu (Dis…kand. med. nauk) [Influence of some indole derivatives on the nervous system. Dr. med. sci. diss. Minsk. [in Russian].

Shpychak, О. S., & Tikhonov, O. I. (2014) Eksperymentalne doslidzhennia spetsyfichnoi farmakolohichnoi dii kombinovanoho heliu «Artproment» [The experimental study of the specifi c pharmacological action of «Artproment®» combined gel]. Zaporozhye medical journal, 4(85), 103–106. [in Ukrainian].

Lar'yanovskaya, Yu. B., Dranova, I. N., Kishinec, N. V., Dzyuba, I. P., & Butenko, I. G. (1999) Holodovaya travma predstatel'noj zhelezy krysy kak e´ksperimental'naya model' prostatita [Cold injury of the prostate gland of the rat as an experimental model of prostatitis]. Proceedings of the V National Congress of Pharmacists of Ukraine. Kharkiv: Prapor. [in Russian].

Bomko, T. V., Maslova, N. F., Kozlova, N. G., Dolgaya, I. N., & Pyatikop, A. B. (2002) Famakologicheskoe izuchenie suppozitoriev s maslom semyan tykvy na modeli e´ksperimental'nogo prostatita [Pharmacological study of suppositories with pumpkin seed oil on the model of experimental prostatitis]. Visnyk farmatsii, 2(30), 90–92. [in Russian].

Gus`kov, A. R. (2008) Istoki khronicheskogo prostatita [The origins of chronic prostatitis]. Moscow: Medica. [in Russian].

Bent, H. H. (2002) The biochemistry and medical significance of the flavonoids. Pharmacology and Therapeutics, 96(2–3), 167–202. doi: 10.1016/S0163-7258(02)00298-X.

Serov, V. V., & Paukov, V. S. (1995) Vospalenie. Rukovodstvo dlya vrachej [Inflammation. Guidlines for doctors]. Moscow: Medicina. [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2017.5.110237

Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет