DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.1.155832

Влияние эстрогенной недостаточности и ее сочетания с хроническим стрессом на состояние пародонта старых крыс

N. M. Savielieva, O. V. Honcharenko, S. A. Schnaider, Ye. K. Tkachenko

Аннотация


Цель работы – изучение влияния овариэктомии и ее сочетания со стрессом (перелом бедренной кости) на состояние пародонта старых крыс.

Материалы и методы. Опыт проведен на 24 белых крысах-самках стадного разведения. I группа – интактная. В 2-месячном возрасте крысам II группы была произведена овариэктомия (ОЭ). Перелом бедренной кости одной из задних конечностей произведен крысам III группы за 1 месяц до забоя. На момент забоя крысы были в возрасте 15 месяцев.

Результаты. В условиях экспериментальной овариэктомии в печени, слюнных железах и кости альвеолярного отростка повышался уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ); существенно увеличивалось обнажение корней моляров. Стресс (перелом бедра) усугублял усиление перекисных процессов в слюнных железах и печени крыс. При сочетании овариэктомии и стресса в печени снижался уровень нуклеиновых и высших полиеновых жирных кислот в ее липидах. Уровень ПОЛ в кости альвеолярного отростка существенно не изменялся. При гистоморфометрическом исследовании пародонта крыс отмечено снижение верхнего края эпителиального прикрепления.

Выводы. Наиболее значительное патогенное воздействие для пародонта – экспериментальная эстрогенная недостаточность у старых крыс. Полученные данные демонстрируют, что одним из механизмов развития пародонтита является недостаточность женских половых гормонов.

 


Ключевые слова


эстрогены; овариэктомия; стресс; перекисное окисление липидов; гистоморфометрия; периодонта болезни; крысы

Полный текст:

PDF

Литература


Baclum, V., & Lopez, R. (2013) Periodontal disease epidemiology-learned and unlearned? Periodontal, 62(1), 37–58. doi: 10.1111/j.1600-0757.2012.00449.x.

Smetnik, V. P., & Smetnik, A. A. (2013) E'strogeny i kostnaya tkan' [Estrogens and bone tissue]. Farmateki, 12, 17–21. [in Russian].

Suri, V. (2014) Menopause and oral health. J. Midlife Health, 5(3), 115–120. doi: 10.4103/0976-7800.141187.

Sherbakov, I. V., Oreshaka, O. V., & Dementyeva, E. A. (2015) Izmeneniya sostoyaniya tkanej parodonta u zhenshchin pri vyrazhennom deficite e'strogenov [The state alteration of women's periodontal tissues in the presence of the frank estrogen deficiency]. Institut stomatologii, 1(66), 70–71. [in Russian].

Кorenevskaya, N. A. (2009) Vozdejstvie stressa na sostoyanie tkanej polosti rta. Aktual'nye problemy ehksperimental'noj i klinicheskoj mediciny [The impact of stress on the condition of the tissues of the mouth. Actual problems of experimental and clinical medicine]. Aktual'nye problemy e'ksperimental'noj i klinicheskoj mediciny Proceedings of the 67th Scientific and Practical Conference. Volgograd: Izd-vo VolGMU. [in Russian].

Kindlova M., Mrklas L., Maricova Z., Broukal Z. (1981) Age-dependent changes in the rat periodontium, J. of Periodont. res.16, 497-503.

Vladimirov, Yu. A., & Archakov, A. I. (1972) Perekisnoe okislenie lipidov v biologicheskikh membranakh [Peroxide oxidation of lipids in biological membranes]. Мoscow : Nauka. [in Russian].

Stal'naya, I. D., & Garishvili, T. (1977) Metod opredeleniya dienovykh konyugacij nenasyschennyh vysshikh zhirnykh kislot [The method for determining diene conjugations of unsaturated higher fatty acids]. Sovremennye metody biokhimi, (Orekhovich, V. N., ed), (P. 63–64). Moscow. [in Russian].

Putilina, E. F. (1982) Opredelenie aktivnosti glutation-reduktazy [Determination of glutathione reductase activity]. Metody biokhimicheskikh issledovanij. Moscow. [in Russian].

Pahomova, V., Kozlyanina, N., & Kryukova, G. (1982) Аvtorskoe svidetel'stvo 922637 SSSR. МКИ 01 33/48. Sposob opredeleniya aktivnosti glutation-peroksidazy v biologicheskikh tkanyakh [The method for determining the activity of glutathione peroxidase in biological tissues]. Biulleten, 15. [in Russian].

Trudolyubova, M. G. (1977) Kolichestvennoe opredelenie RNK i DNK v subkletochnykh frakciyakh kletok zhivotnykh [Quantification of RNK and DNK in subcellular fractions of animal cells]. Sovremennye metody v biokhimii. Moscow: Medicina. [in Russian].

Matusis, L. I. (1988) Issledovanie zhirno kislotnogo sostava lipidov kozhi metodom gazo-zhidkostnoj khromatografii [Study of fatty acid composition of skin lipids by gas-liquid chromatography]. Laboratornoe delo, 6, 26–30. [in Russian].

Maksimovskij, Yu. M., Motil' A. I., & Novikov, V. E. (1991) Sostoyanie parodonta pri generalizovannom osteoporoze u zhenshchin s nedostatochnoj funkciej yaichnikov [Condition of periodontal disease in generalized osteoporosis in women with insufficient ovarian function]. Stomatologiya, 1, 24–26. [in Russian].

Tarasenko, L. M. (1985) Patogenez povrezhdeniya parodonta pri stresse. (Avtoref. dis… dokt. med. nauk) [Pathogenesis of periodontal damage during stress. Dr. med. sci. diss.]. Moscow. [in Russian].

Koronevskaya, N. A., & Gorodeckaya, I. V. (2009) Vliyanie stressa na sostoyanie tkanej chelyustno-licevoj oblasti [The influence of stress on the state of the tissues of the maxillofacial region]. Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo medicinskogo universiteta, 8(3), 1–20. [in Russian].

Antonova, J. N. (2008) Changes in the masticatory muscles periodontal tissues, and the pharyngeal ring in Wistar rats in chronic psychophysical stress. Neurosci. Behav. Phisiol, 38(2), 891–896. doi: 10.1007/s11055-008-9068-4.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет