DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2019.4.173349

Динамика показателей эндотелиальной дисфункции до и после операции у больных варикозной болезнью нижних конечностей

D. Yu. Riazanov, O. V. Mamunchak

Аннотация


 

Цель работы – изучить у больных варикозной болезнью нижних конечностей (ВБНК) взаимосвязь показателей эндотелиальной дисфункции с клиническим классом заболевания до и после операции.

Материалы и методы. Обследовали 69 больных варикозной болезнью нижних конечностей. Методом иммуноферментного анализа определяли уровни гомоцистеина, нитротирозина и eNOS до и в отдаленные сроки после операции.

Результаты. Изучили динамические изменения показателей эндотелиальной дисфункции у 69 больных варикозной болезнью нижних конечностей, обследованных до и после операции. Определена достоверная взаимосвязь средних значений показателей гомоцистеина, нитротирозина и eNOS с клиническим классом ВБНК.

Выводы. Отмечено достоверное снижение показателей гомоцистеина и нитротирозина и повышение eNOS в отдаленные сроки после операции в сравнении с исходными значениями. Установлено, что значения гомоцистеина относительно выше коррелируют с возрастом пациента, чем с клиническим классом ВБНК, а нитротирозина и eNOS – относительно выше коррелируют с классом ВБНК, чем с возрастом пациентов.

 


Ключевые слова


нижние конечности; варикозная болезнь; эндотелий сосудистый

Полный текст:

PDF (English)

Литература


Shevchenko, Y. L., Stoyko, Y. M., Gudymovich, C. G., & Nikitina A. M. (2014). Disfunkcij e'ndoteliya v razvitii varikoznoj bolezni ven nizhnikh konechnostej i vozmozhnosti eyo korrekcii [Endothelial dysfunction in development of varicose veins of lower extremities and possibilities of it’s correction]. Medicinstkij vestnik Yuga Rossii, 4, 113–119. [in Russian]. https://doi.org/10.21886/2219-8075-2014-4-113-119

Bulayeva, N. I., & Golukhova, E. Z. (2013) E'ndotelial'naya disfunkciya I oksidantnyj stress: rol' v razvitii kardiovaskulyarnoj patologii [Endothelial dysfunction and oxidant stress: the role in cardiovascular pathology]. Kreativnaya kardiologiya, 1, 14–22. [in Russian].

Kravchun, N. A., & Chernyavskaya, I. V. (2016) E'ndotelial'naya disfunkciya pri sakharnom diabete: teoreticheskie i prakticheskie aspekty [Endothelial dysfunction in diabetes mellitus: theoretical and practical aspects]. Zdorov'ya Ukrainy, 1(33), 15–17. [in Russian].

Balatsky, A. V., Andreenko, E. Yu., Samokhodskaya, L. M., Boitsov, S. A., & Tkachuk, V. A. (2013) Polimorfizm genov e'ndotelial'noj NO-sintazy i konneksina-37 kak faktor riska razvitiya infarkta miokarda u lic bez koronarnogo anamneza [Endothelial NO synthase and connexin 37 gene polymorphisms as a risk factor for myocardial infarction in subjects without a history of coronary artery disease]. Terapevticheskij arkhiv, 9, 18–22. [in Russian].

Simonova, O. G., Kolobova, O. I., & Leshchenko, V. A. (2014) Regionarnye ortostaticheskie mekhanizmy e'ndotelial'noj disfunkcii pri varikoznoj bolezni [The regional orthostatic mechanisms of endothelial dysfunction associated with primary varicose veins]. Flebologiya, 4, 25–28. [in Russian].

Malakhova, S. М. (2016). Klinichni aspekty polimorfizmu hena endotelialnoi NO-syntazy u profesiinykh sportsmeniv [Clinical aspects of endothelial NO-synthase gene polymorphism in professional sportsmen]. Pathologia, 2(37), 98–104. [in Ukrainian]. doi: 10.14739/2310-1237.2016.2.80896 [in Ukrainian].

Okrut, I. E., Shakerova, D. A., & Veselova, T. A. (2012) E'ndotelial'naya disfunkciya i marker sosudisto-trombocitarnogo gemostaza pri metabolicheskom sindrome [Endothelial dysfunction and markers of vascular-platelet hemostasis in the metabolic syndrome]. Vestnik Nizhnegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo, 2(3), 216–221. [in Russian].

Nikitina, A. M. (2014) E'ndotelial'naya disfunkciya v razvitii varikoznoj bolezni venn nizhnikh konechnostej i vozmozhnosti eyo korrekcii (Avtoref. dis…kand. med. nauk). [Endothelial dysfunction in the development of varicose veins of the lower extremities and the possibility of its correction] (Extended abstract of candidate’s thesis). Moscow. [in Russian].

Pfenniger, A., Derouette, J. P., Verma, V., Lin, X., Foglia, B., Coombs, W., et al. (2010) Gap junction protein Cx37 interacts with endothelial nitric oxide synthase in endothelial cells. Arterioscler Thromb Vasc Biol., 30(4), 827–834. doi: 10.1161/ATVBAHA.109.200816

Azizova, G., Dadashova, A., & Amirova, M. (2014) Biomarkery oksidativnogo stressa i sostoyanie antioksidantnoj sistemy pri sakharnom diabete tipa 2 [Biomarkers of oxidative stress and the state of antioxidant system in the present of type 2 diabetes mellitus]. Universum: Medicina i farmakologiya, 6(7), 1–9. [in Russian].

Förstermann, U., & Sessa, W. C. (2012) Nitric oxide synthases: regulation and function. Eur. Heart J., 33(7), 829–37. doi: 10.1093/eurheartj/ehr304

Okrut I.Ye., Dautova D.A. (2015) Oksid azota kak pokazatel' aktivnosti svobodnoradikal'nogo okisleniya pri metabolicheskom sindrome. [Nitric oxide as an indicator of the activity of free radical oxidation in metabolic syndrome]. Innovacionnaya nauka, 8–2(8), 132–135. [in Russian].

Skvortsov, Yu. I., & Korolkova, A. S. (2011) Gomocistein kak factor riska razvitiya IBS [Homocysteine as a risk factor of ischemic heart disease development (review)]. Saratovskij nauchno-medicinskij zhurnal, 7(3), 619–624. [in Russian].

Lazuko, S. S. (2016) Disfunkciya e'ndoteliya: e'ksperimental'nye i klinicheskie issledovaniya. Proceedings of the 9th International Scientific and Praktical Conference. Vitebsk. [in Russian].

Grebenchikov, O. A., Philippovskaya, Zh. S., Zabelina, T. S., Skripkin, Y. V., Ulitkina, O. N., & Likhvantsev, V. V. (2017) Opredelennye nitrotirozina ne pozvolyaet ocenit' stepen' vyrazhennosti oksidantnogo stressa i prognozirovat' veroyatnost' razvitiya rannikh oslozhnenij posleoperacionnogo perioda [Nitrotyrosine and its role in assessing the severity of oxidative stress and predicting the incidence of early postoperative complications]. Patologiya krovoobrashcheniya i kardiokhirurgiya, 21(2), 77–84 [in Russian]. doi: 10.21688-1681-3472-2017-2-77-84


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет