DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25437

Современные подходы к ослаблению ульцерогенности нестероидных противовоспалительных средств: достижения, нерешенные вопросы и пути оптимизации

F. V. Hladkykh, N. H. Stepaniuk

Аннотация


Проанализированы работы отечественных и зарубежных исследователей, посвященные изучению патогенетических механизмов развития гастропатий, обусловленных приемом нестероидных противовоспалительных средств. Приведены современные подходы к профилактике и лечению НПВС-индуцированных гастропатий. Обоснована целесообразность использования препаратов с политропными фармакологическими свойствами (кверцетина, винборона и тиотриазолина) с целью устранения побочных эффектов нестероидных противовоспалительных средств, в частности ульцерогенности.


Ключевые слова


НПВC-индуцированные гастропатии; ибупрофен; винборон; кверцетин

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Alekseenko S. A., & Tymoshyn, S. S., & Bolonyaeva, N. A. (2004). Sovremennye vozmozhnosty y perspektyvy profylaktyky NPVP-hastropatyy [Modern possibilities and prospects for prevention of NSAID–gastropathy]. Klynycheskye perspektyvy hastroenterolohyy, hepatolohyy, 2, 32-34 [in Russian].

Akhmedov, V. A. (2007). Hastropatyya, obuslovlennaya nesteroydnymy protyvovospalytel'nymy preparatamy: ot ponymanyya mekhanyzmov razvytyya k razrabotke startehyy lechenyya y profylaktyky [Hastropathy due to nonsteroidal anti-inflammatory drugs: from understanding the mechanisms of development to the development of treatment and prevention startegii]. Terapevtycheskyy arkhyv, 79/2, 81-85 [in Russian].

Bukhtiarova, T. A., & Omel'yanenko, Z. P., & Yadlovs'kyy, O. Ye. (2007) Shlyakhy korektsiyi pobichnoyi diyi nesteroyidnykh protyzapal'nykh zasobiv [By correcting side-effects of NSAIDs]. Farmatsevtychnyy zhurnal, 1, 38-44 [in Ukrainian].

Vakhrushev, Ya. M., & Zahrebyna, E. A. (2012). Enteropatyya, yndutsyrovannaya nesteroydnymy protyvovospalytel'nymy preparatamy (patohenez, dyahnostyka, lechenye) [Induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs ( pathogenesis, diagnosis, treatment)]. Terapevtycheskyy arkhyv, 84/5, 74-79 [in Russian].

Voloshyn N. A., & Vyzyr, V. A., & Voloshyna, Y. N. (2008). Tyotryazolyn, tyotsetam, tyodaron v praktyke vracha [Thiotriazolin, tiocetam, tiodaron in the practice]. Zaporozh'e: ZSMU [in Russian].

Happe. N.A. (2013). Effektyvnost' y bezopasnost' ybuprofena pry lykhoradke u detey [The efficacy and safety of ibuprofen for fever in children]. Ukrayins'kyy medychnyy chasopys, 3, 115-117[in Russian].

Hlazova, A. V., & Poteshkyna, N. H. (2012). Hastroprotektsyya u patsyentov, poluchayushchykh nesteroydnye protyvovospalytel'nye preparaty y antytrombotycheskuyu terapyyu [Gastroprotektsiya in patients receiving non-steroidal anti-inflammatory drugs and antithrombotic therapy]. Rossyyskyy medytsynskyy zhurnal, 1, 46-50 [in Russian].

Ivanova, N. I., & Stepanyuk, H. I. (2000), Eksperymental'ne doslidzhennya spazmolitychnykh vlastyvostey vinboronu [Experimental study of antispasmodic properties of vinboron]. Fenikaberan (vinboron) i benzofurakayin: novi pidkhody do farmakoterapiyi zapal'nykh ta ishemichnykh protsesiv: Nauk.-prakt. konf. Vinnytsya: Tezys, 33-34 [in Ukrainian].

Karateev, A. E., & Nasonova, V.A. (2008). Razvytye y retsydyvyrovanye yazv zheludka y dvenadtsatyperstnoy kyshky u bol'nykh, prynymayushchykh nesteroydnye protyvovospalytel'nye preparaty: vlyyanye standartnykh faktorov ryska [Development and recurrence of gastric and duodenal ulcers in patients taking non-steroidal anti-inflammatory drugs : the effect of the standard risk factors]. Terapevtycheskyy arkhyv, 80/5, 62-66 [in Russian].

Karateev, A. E. (2013). Chto luchshe dlya profylaktyky NPVP-hastropatyy: koksyby yly kombynatsyya «tradytsyonnykh» NPVP y hastroprotektora? [What is better for the prevention of NSAID- gastropathy : coxibs or a combination of "traditional" NSAIDs and gastroprotectives]. RMZh Hastroeterolohyya, 13, 5-12[in Russian].

Katerenchuk, I. P. (2010). Pobichni efekty nesteroyidnykh protyzapal'nykh zasobiv ta yikh optymal'nyy vybir u praktytsi simeynoho likarya [Side effects of NSAIDs and their optimal choice in the practice of the family doctor]. Simeyna medytsyna, 1, 19-28 [in Ukrainian].

Kashuba, O. (2005). Otsinka pobichnoyi diyi okremykh nesteroyidnykh protyzapal'nykh zasobiv [Assessment of side effects of some NSAIDs]. Liky ukrayiny., 12, 101-105 [in Ukrainian].

Kutsenko, T. O. (2007). Eksperymental'ne obgruntuvannya vyboru korektoriv hastrotoksychnoyi diyi NPZZ [Experimental study selection correction hastrotoksychnoyi action of NSAIDs]. Liky 5/6, 75-79 [in Ukrainian].

Lapyna, T. L. (2009). Lechenye y profylaktyka hastropatyy, yndutsyrovannykh nesteroydnymy protyvovospalytel'nymy sredstvamy, v praktyke terapevta [Treatment and prevention of gastropathy induced by non-steroidal anti-inflammatory drugs, in practice, the therapist]. Rossyyskyy zhurnal hastroenterolohyy, hepatolohyy, koloproktolohyy, XIX/ 4, 13-18 [in Russian].

Maev, Y. V., & V'yuchnova, E. S., & Staseva, Y. V. (2004). Sravnytel'naya otsenka razlychnykh skhem terapyy hastropatyy, vyzvannykh nesteroydnymy protyvovospalytel'nymy preparatamy. [Comparative evaluation of different regimens of gastropathy caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs]. Terapevtycheskyy arkhyv, 76/2, 27-30 [in Russian].

Mazur, & Y. A. Voloshyn, N. A., & Chekman, Y.S. (2005). Tyotryazolyn: farmakolohycheskye aspekty y klynycheskoe prymenenye [Thiotriazolin: pharmacological aspects and clinical application: monograph]. Zaporozh'e, 146 p.

Morozova, T. E., & Andrushyshyna, T. B., & Antypova, E. K. (2013). Ybuprofen: bezopasnost' y эffektyvnost' prymenenyya v shyrokoy klynycheskoy praktyke (obzor) [Ibuprofen: safety and efficacy in clinical practice (review)]. Terapevtycheskyy arkhyv. 85/3, 118-124 [in Russian].

Morokht, M. A., & Danova I. V., & Myslyvets, S. O. (2009) Farmakodynamika kvertsetynu ta yoho likars'kykh form [Pharmacodynamics of quercetin and its dosage forms]. Farmakolohiya ta likars'ka toksykolohiya, 6(13), 3-7 [in Ukrainian].

Orekhova, O. (2011) Kvertsetyn v famakoterapyy hastropatyy, svyazannykh s pryёmom NPVS [Quercetin in famakoterapii gastropathy associated with NSAID]. Provyzor, 19, 31-32 [in Russian].

Podpletnyaya, & E. A. Mamchur, V. Y. (2005) Mekhanyzmyy hastroduodenotoksychnosty nesteroydnykh protyvovospalytel'nykh sredstv [Mechanisms gastroduodenotoksichnosti NSAIDs]. Zhurnal Akademiyi medychnykh nauk Ukrayiny, 11/1, 47-62 [in Russian].

Savchenkova, L.V., & Fylatov, D.A., & Belousov, Y.P. (2008). Klynyecheskaya farmakolohyya tyotryazolyna [Klinical pharmacology Thiotriazoline]. Ukrayins'kyy medychnyy al'manakh, 11/3, 212-217 [in Russian].

Svintsyts'kyy, A. S., & Katerenchuk, & I. P., Yarmola, T. I. (2010). NPZZ-hastropatiyi: mynule, suchasne i s'ohodennya [NSAID gastropathy: Past, Present and Present]. Suchasni medychni tekhnolohiyi, 2, 95-100 [in Ukrainian].

Sposib otrymannya 2-fenil-3-karboksy-5-hidroksybenzofuranu [Method for 2-phenyl-3-carboxy-5-hidroksybenzofuranu]. Bezpal'ko, L. V., & Shalamay, A. S., & Frosynyuk, M. S., & Stepanyuk, H. I., & Stolyarchuk, O. O. Patent Ukrayiny na vynakhid 25260A MKV S 08 F 112/12. 30.10.1998r [in Ukrainian].

Stepanyuk, H. I., & Pentyuk, O.O., & Piskun, R.P. Vinboron – likars'kyy zasib z politropnymy farmakolohichnymy vlastyvostyamy [Vinboron – a drug with pharmacological properties polytropic: monohrafy]. Vinnytsya, Ukraine [in Ukrainian].

Tkach, S. M., Syzenko, A. K. (2012) Effektyvnost' ynhybytorov protonnoy pompy v profylaktyke y lechenyy NPVP-hastropatyy s pozytsyy dokazatel'noy medytsyny [Effectiveness of proton pump inhibitors in the prevention and treatment of NSAID gastropathy positions with evidence-based medicine]. Ukrayins'kyy terapevtychnyy zhurnal, 1, 93-102 [in Russian].

Ushkalova E. (2005). Effektyvnost' y bezopasnost lekarstvennykh form Ybuprofena dlya mestnoho prymenenyya [Efficacy and safety of ibuprofen dosage forms for topical use]. Vrach, 12, 63-66 [in Russian].

Tsymmerman, Ya. S., & Tsymmerman, Y. Ya. (2008). Hastroduodenal'nye эrozyvno-yazvennye povrezhdenyya, yndutsyrovannye pryemom nesteroydnykh protyvovospalytel'nykh preparatov [Gastroduodenal erosive and ulcerative lesions induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs]. Klynycheskaya medytsyna: Nauchno-praktycheskyy zhurnal, 2, 8-14 [in Russian].

Chornoivan N. H. (2009). Vplyv vinboronu na hastrotoksychnist' dyklofenaku v eksperymenti [Effect vinboronu on hastrotoksychnist diclofenac experiment]. Farmakolohiya ta likars'ka toksykolohiya, 8, 39-4. [in Ukrainian].

Chornoivan, N. H., & Bukhtiarova, T.A., & Shalamay A.S. (2011). Vplyv korvitynu na shlunkovyy krovotik ta utylizatsiyu kysnyu shlunkom [Effect on gastric blood flow Corvitin and oxygen utilization stomach]. Farmakolohiya ta likars'ka toksykolohiya, 3, 64-66 [in Ukrainian].

Yaremenko, O. V. (2013). Hastroyntestynal'naya y kardyovaskulyarnaya bezopasnost' nesteroydnykh protyvovospalytel'nykh preparatov: sovremenno sostoyanye voprosa [Gastrointestinal and Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: the present state of]. Therapia, 3, 63-68 [in Russian].


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет