DOI: https://doi.org/10.14739/2310-1210.2015.1.39212

Восстановительные оперативные вмешательства при сочетанных повреждениях сосудисто-нервных структур конечностей

I. V. Pertsov, D. S. Ivakhnenko

Аннотация


Сочетанные травмы сосудисто-нервных структур конечностей носят тяжелый характер, требуют неоднократных оперативных вмешательств и часто приводят к стойкой утрате трудоспособности. С целью установления особенностей восстановительного хирургического лечения травматических повреждений сосудисто-нервных структур конечностей и изучения влияния регионарной гемодинамики на восстановление функции нервов у 98 пациентов с сочетанными повреждениями сосудисто-нервных структур определили показатели микроциркуляции (с помощью лазерной допплеровской флоуметрии) и степень восстановления функции нервов. Установлена сильная прямая корреляционная связь между степенью восстановления функции нерва и состоянием микроциркуляции конечности, коэффициент корреляции – +0,72 при t = 3,16, p<0,05. Это свидетельствует о том, что полноценное хирургическое восстановление кровотока позволяет улучшить микроциркуляцию конечности, а значит положительно влияет на восстановление функции конечности.


Ключевые слова


раны и травмы; хирургические операции восстановительные; флоуметрия допплеровская лазерная

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Krupatkin, A. I., Eskin, N. A., Golubev, V. G., Kutepov, I. A., Merkulov, M. V., Fedotov, E. Yu., et al. (2009). Anatomo-khirurgicheskie podkhody k lecheniyu simpaticheski-zavisimykh sindromov verkhnej konechnosti [Anatomic and Surgical Approaches to Treatment of Sympathetically Dependant Syndromes of Upper Extremities]. Vestnik travmatologii i ortopedii im. N.N. Priorova, 2, 91–95. [in Russian].

Alukhanyan, O. A., Martirosyan, Kh. G., Aristov, D. S., Kurgansky, O. V. (2013). Verkhnegrudnaya simpate`ktomiya v lechenii ishemii verkhnikh konechnostej pri distal'nykh porazheniyakh arterial'nogo rusla [Upper thoracic sympathectomy in treatment of upper limb ischaemia in distal lesions of the arterial bed]. Angiologiya i sosudistaya khirurgiya, 3,123–128. [in Russian].

Serov, A. M. (2004). Sochetannye povrezhdeniya arterij, nervov i sukhozhilij predplech'ya [Combined injuries of the arteries, nerves and tendons of the forearm]. Vestnik khirurgii, 1, 115–119. [in Russian].

Tsymbaliuk, V. І., Tretiak, І. B., & Tsymbaliuk, Yu. V. (2013). Khirurhichne likuvannia ushkodzhennia plechovoho spletennia z vykorystanniam dovhotryvaloi elektrostymuliatsii [Surgical treatment of brachial plexus injuries using long-term electrical stimulation]. Klіnіchna khіrurhiіa, 6, 59–61. [in Ukrainian].

Shtofin, A. S., Kozlov, A. V., Arshakyan, V. M. (2009) Khirurgicheskaya taktika korrekcii funkcional'nykh i troficheskikh narushenij u bol'nykh s povrezhdeniyami nervov [Surgical tactics correction of functional and trophic disorders in patients with nerve damage]. Polenovskie chteniya. Abstracts of Papers of the All-Russian Scientific and Praktscal Conference, (pp. 186–187). Saint Petersnurg [in Russian].

Isaacs, J. (2010).Treatment of acute peripheral nerve injuries: current concepts. J. Hand Surg. Am., 35(3), 491–497. doi: 10.1016/j.jhsa.2009.12.009.

Kliot, M. & Slimp, J. (1994) Techniques for assessment of peripheral nerve function at surgery. Intraoperative Monitoring Techniques in Neurosurgery. C. M. Loftus, V. C. Traynelis (Eds.), (P.275–285). New York: McGraw-Hill Inc.

Moran, S. L. & Cooney, W. P. (2009) Master Techniques in Orthopaedic Surgery: Soft Tissue Surgery, 1st Edition. Lippincott Williams & Wilkins, 17–36.

Prichayudh, S., Verananvattna, A., Sriussadaporn, S., Sriussadaporn, S., Kritayakirana, K., Pak-art, R., et al. (2009). Management of upper extremity vascular injury: outcome related to the mangled extremity severity score. World J Surg, 33, 857-863. doi: 10.1007/s00268-008-9902-4.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Запорожский медицинский журнал   Лицензия Creative Commons
Запорожский государственный медицинский университет